Thu nhập nhân tố là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Thu nhập nhân tố (factor income) là gì?

Bạn đang xem: Thu nhập nhân tố là gì?

Thu nhập nhân tố (factor income) Thu nhập trả cho nhân tố sản xuất đã tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

Thu nhập nhân tố là gì?

Thu nhập nhân tố (factor income) là thu nhập trả cho nhân tố sản xuất đã tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Chúng ta có thể coi đây là phần thưởng dành cho nhân tố sản xuất do nó đã cung cấp dịch vụ trong quá trình sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập của nhân tố sản xuất đúng bằng giá của chúng trên thị trường (không kể thuế gián thu) và bao gồm các khoản như: tiền lương và tiền công, lãi suất, địa tô và lợi nhuận. Nếu thị trường là cạnh tranh hoàn hảo, thu nhập của một nhân tố đúng bằng phần đóng góp của nhân tố đó vào sản lượng và lợi nhuận kinh tế bằng 0.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lợi nhuận kinh tế lớn hơn 0 khi mà chi phí bình quân nhỏ hơn chi phí biên, cũng tức là nhỏ hơn giá bán. Lợi nhuận kinh tế sẽ bằng 0 khi mà chi phí bình quân bằng chi phí biên, cũng tức là bằng giá bán. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo (xét trong dài hạn), lợi nhuận kinh tế thường bằng 0. Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán có thể lớn hơn 0 ngay cả trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post