Tài sản cố định là gì? Các loại tài sản cố định của doanh nghiệp

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tài sản cố định (fixed assets) là gì? Các loại tài sản cố định của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Tài sản cố định là gì? Các loại tài sản cố định của doanh nghiệp

Tài sản cố định (fixed assets) là những tài sản như nhà xưởng, máy móc được các doanh nghiệp mua và sử dụng trong thời hạn dài vào mục đích sản xuất chứ không phải để chuyển bán (tức bán lại).

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định (fixed assets) là những tài sản như nhà xưởng, máy móc được các doanh nghiệp mua và sử dụng trong thời hạn dài vào mục đích sản xuất chứ không phải để chuyển bán (tức bán lại). Tài sản cố định tồn tại ở doanh nghiệp trong một thời gian dài (có tuổi thọ trên một năm) và hàng năm được khấu trừ giá trị theo một tỷ lệ nhất định so với giá mua ban đầu, tùy theo mức độ hao mòn của nó. Các khoản khấu trừ hàng năm được chuyển vào một quỹ đặc biệt gọi là quỹ khấu hao để hoàn lại chi phí mua sắm hoặc thay thế tài sản. Khi tài sản cố định lên giá đáng kể, người ta phải định kỳ đánh giá lại chúng để giữ cho các giá trị ghi trong bảng tổng kết tài sản sát giá với thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại tài sản cố định của doanh nghiệp

Tài sản cố định của doanh nghiệp bao gồm:

1. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, đất đai…

2. Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả,…

3. Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Để được phân loại là tài sản cố định cho thuê tài chính, tài sản đó phải có một số đặc điểm sau:

  • Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê.
  • Bên thuê có thể tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính 
  • Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
  • Hoặc tài sản phải  thỏa mãn một số quy định cụ thể khác được quy định trong hợp đồng.

Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động.

4. Tài sản cố định tương tự: là TSCĐ có công dụng tương tự trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post