Quyết định 324/QĐ-BHXH 2016 hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0 được elead.com.vn xin cập nhật chi tiết dưới đây. Cùng nhau tham khảo cụ thể nhé.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
———-
Số: 324/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ PHIÊN BẢN 1.0
—————————–
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27/03/2015, Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 23/06/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tin học hóa trong bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0 (có tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo).
Điều 2. Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng CP Vũ Văn Ninh (để b/c);
– Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để p/h);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– BHXH Bộ Quốc phòng;
– BHXH Bộ Công an;
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, CNTT, DAĐTXD (5b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Quyết định 324/QĐ-BHXH 2016 hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0 có hiệu lực kể từ ngày ký, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thi hành.

Bảo Hiểm – Tags: Quyết Định 324/QĐ-BHXH 2016

 • Quyết Định 324/QĐ-BHXH 2016 hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0

 • Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013

 • Công văn 7316/BTC-QLBH về việc hướng dẫn giải quyết bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

 • Công văn 12/BHXH-DVT 2019 hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế

 • Công văn 2026/BHXH-BT 2016 thu bảo hiểm xã hội căn cứ mức lương cơ sở

 • Công văn 1814/BHXH-ST 2016 về việc thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế

 • Công Văn 330/CNTT-PM 2019 Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, DN với Nhà nước

 • Công văn 12/BHXH-DVT 2019 hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế

 • Thông Tư 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính

 • Công văn 2026/BHXH-BT 2016 thu bảo hiểm xã hội căn cứ mức lương cơ sở

 • Công văn 501/BHXH-ST 2016 tính thời gian công tác tại xã để hưởng bảo hiểm xã hội

 • Công Văn 2219/BHXH-CĐ HCM 2018 hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

 • Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013

 • Thông báo 417/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam