Phân phối thu nhập theo chức năng là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Phân phối thu nhập theo chức năng (functional distribution of income) là gì?

Bạn đang xem: Phân phối thu nhập theo chức năng là gì?

Phân phối thu nhập theo chức năng (functional distribution of income) là sự phân phối thu nhập quốc dân được phân loại theo loại đầu vào nhân tố.

Phân phối thu nhập theo chức năng (functional distribution of income) là sự phân phối thu nhập quốc dân được phân loại theo loại đầu vào nhân tố. Chẳng hạn, việc thu nhập thành tiền lương, lãi suất, địa tô (hay tô kinh tế) và lợi nhuận là cách phân loại thu nhập quốc dân theo các đầu vào nhân tố tương ứng là lao động, tư bản, đất đai và năng lực kinh doanh. Mỗi đầu vào nhân tố này được coi là thực hiện một chức năng nhất định trong quá trình tạo ra sản lượng và thu nhập, do đó đều “xứng đáng” được phân phối thu nhập hay trả thù lao tương ứng với phần đóng góp của chúng vào sản lượng và thu nhập quốc dân.

Quan điểm này khác với quan điểm Mác ở chỗ chủ nghĩa Mác quan niệm chỉ có lao động mới tạo ra giá trị và vì vậy giá trị phải thuộc hoàn toàn về lao động. Bảng dưới đây ghi lại tỷ trọng thu nhập của các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất trong thu nhập quốc dân ở Mỹ năm 1987.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post