Phái trọng nông là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu phái trọng nông (physiocracy) là gì?

Bạn đang xem: Phái trọng nông là gì?

Phái trọng nông (physiocracy) cho rằng đất đai là nguồn gốc duy nhất của thu nhập và của cải trong xã hội.

Phái trọng nông (physiocracy) là trường phái tư tưởng hay tập hợp quan điểm kinh tế dựa trên công trình của Quesnay cũng như của các nhà kinh tế và triết gia Pháp vào thế kỷ thứ 18. Các nhà trọng nông cảm nhận rằng đất đai là nguồn gốc duy nhất của thu nhập và của cải trong xã hội. Họ cho rằng đất đai là nhân tố sản xuất duy nhất có khả năng tạo ra cái gọi là sản phẩm ròng (tức là sản phẩm mới được tạo ra).

Họ cũng tin tưởng vào ý tưởng về một trật tự tự nhiên trong xã hội và trật tự này làm cho lợi ích cá nhân của công dân hài hòa với lợi ích xã hội. Quan điểm đó làm cho các nhà trọng nông trở thành người ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do cá nhân và kịch liệt chống lại sự can thiệp của chính phủ vào xã hội (quan điểm tự do kinh tế – laisez faire) nếu sự can thiệp đó không nhằm bảo vệ cá nhân và các quyền tài sản của họ. A.Smith chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các tư tưởng trọng nông và trong tay ông, trật tự tự nhiên hiện ra dưới dạng hoạt động của cơ chế thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post