Hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào (elasticity of input substitution) là gì?

Bạn đang xem: Hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào là gì?

Hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào (elasticity of input substitution) là chỉ tiêu phản ánh mức phản ứng của sự kết hợp lao động/tư bản tối ưu hóa đối với sự thay đổi trong giá twong đối của hai đầu vào này (có thể khái quát hóa cho bất kỳ kết hợp đầu vào nào).

Hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào (elasticity of input substitution) là chỉ tiêu phản ánh mức phản ứng của sự kết hợp lao động/tư bản tối ưu hóa đối với sự thay đổi trong giá twong đối của hai đầu vào này (có thể khái quát hóa cho bất kỳ kết hợp đầu vào nào). Dưới dạng đơn giản, hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào được tính theo công thức:

trong đó K*/L* là tỷ lệ tư bản/lao động tối ưu, Plà giá lao động và Pk là giá của tư bản

Nếu hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào bằng 0, các nhân tố sản xuất sẽ luôn luôn được sử dụng theo một tỷ lệ cố định. Khi nó lớn hơn 0, tỷ lệ tư bản/lao động sẽ phản ứng đối với những thay đổi trong giá nhân tố tương đối.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post