Công văn 501/BHXH-ST 2016 tính thời gian công tác tại xã để hưởng bảo hiểm xã hội đầy đủ và chính xác nhất sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đây là vấn đề được rất nhiều người chú ý và săn đón. Hãy theo dõi ngay bây giờ nhé các bạn!

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
———-
Số: 501/BHXH-ST
V/v:Tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng bảo hiểm xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
————–
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
 
Trả lời Công văn số 96/BHXH-CST ngày 15/01/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng về việc tính thời gian công tác tại xã, phường từ tháng 4/1975 đến tháng 10/2003 cho ông Phạm Văn Hồng để hưởng BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:
Căn cứ theo công văn, trường hợp ông Phạm Văn Hồng có quá trình công tác: từ tháng 4/1975 đến tháng 10/2003 giữ chức danh quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và có đóng BHXH từ tháng 01/1998 đến tháng 9/1998 (theo Danh sách lao động tiền lương trích nộp BHXH năm 1998 của phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu lập năm 1998 – Biểu: 2A-TXP ngày 02/12/1998 có xác nhận của Phòng Tổ chức chính quyền quận Liên Chiểu và BHXH quận Liên Chiểu).
Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XHngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cụ thể tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục I Công văn số 3188/BHXH-CĐCS ngày 30/7/2010 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì thời gian công tác tại xã từ tháng 4/1975 đến tháng 9/1998 của ông Phạm Văn Hồng được cấp sổ BHXH.
Yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng kiểm tra hồ sơ của ông Hồng, căn cứ nội dung nêu trên hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người lao động thực hiện theo quy định./.
 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
– Lưu: VT, ST (2b).
TL. TNG GIÁM ĐC
TRƯỞNG BAN SỔ – THẺ

Chu Minh Tộ

Công văn 501/BHXH-ST 2016 tính thời gian công tác tại xã để hưởng bảo hiểm xã hội đầy đủ và chính xác nhất sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé các bạn!

Bảo Hiểm – Tags: Công văn 501/BHXH-ST 2016

  • Công Văn 2219/BHXH-CĐ HCM 2018 hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

  • Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013

  • Thông báo 417/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • Công văn 7316/BTC-QLBH về việc hướng dẫn giải quyết bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

  • Công văn 1814/BHXH-ST 2016 về việc thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế

  • Công Văn 330/CNTT-PM 2019 Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, DN với Nhà nước