Hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý độc giả Công văn 3390/QLD-ĐK năm 2018 đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK không phải cấp phép đầy đủ và chính xác nhất. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay bây giờ nhé!

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
——-

Số: 3390/QLD-ĐK

V/v: Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngà22 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư số 017/DPDHG-RA đề ngày 19/01/2018 của Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 14814/QLD-ĐK ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Phòng QLKDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3390/QLD-ĐK ngày 22/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực ca giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Apitim 5

VD-24010-15

17/12/2020

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

amlodipine besilate

EP 8.0

Cadila Healthcare Limited.

Địa chỉ nhà máy: Unit-2, 5/1-B, GIDC, Industrial Estate, Ankleshwar-393002, Gujarat, India; Địa chỉ văn phòng đại diện: Zydus tower, Satellite Cross roads, Ahmedabad-380015, India.

India

Công văn 3390/QLD-ĐK năm 2018 đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK không phải cấp phép đã được elead.com.vn cập nhật trong bài viết này. Qua bài viết này chúng ta sẽ có thêm những kiến thức cơ bản về y tế nước ta. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé!

Y Tế – Tags: Công văn 3390/QLD-ĐK

  • Công văn 15466/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon

  • Tải ngay Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 Nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

  • Công văn 14630/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  • Thông Tư 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

  • Công văn 14028/QLD-KD 2019 thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu Chứng chỉ hành nghề dược

  • Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

  • Quyết định 1098/QĐ-BYT 2018 ban hành Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV