Công văn 2604/CHHVN-CTHH về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông sẽ được elead.com.vn cập nhật đầy đủ dành tặng cho các bạn. Công văn kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể có vi phạm về chất lượng, tiến độ theo quy định; quy định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị khi dự án xảy ra vi phạm. Hãy theo dõi ngay bây giờ nhé!

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
——————–
Số: 2604/CHHVN-CTHH
V/v: Tăng cường công tác quản lý chất lượng CTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————————–
Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013
 
 
Kính gửi:
– Ban QLDA Hàng hải II, III;
– Ban QLDA VTS luồng Sài Gòn-Vũng Tàu;
– Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Tp. HCM;
– Trung tâm PHTKCN Hàng hải Việt Nam;
– Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc, Miền Nam.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 09/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những nội dung sau:
1. Đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA
– Xác định, quán triệt trách nhiệm giữ vai trò then chốt, quyết định tới tiến độ chất lượng của công trình để nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý dự án, củng cố tổ chức, bộ máy hoạt động nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện dự án;
– Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể có vi phạm về chất lượng, tiến độ theo quy định; quy định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị khi dự án xảy ra vi phạm;
– Lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện dự án dựa trên cơ sở kết quả đánh giá thực hiện, xếp hạng năng lực hàng năm của Bộ GTVT;
– Tổ chức xây dựng khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án ngay từ khi bắt đầu lập dự án. Quản lý, giám sát chặt chẽ công tác khảo sát, thiết kế của Nhà thầu tư vấn theo nội dung đề cương được phê duyệt;
– Thành lập bộ phận thường trực theo dõi thực hiện dự án tại hiện trường, kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định;
– Trước khi hết hạn thời gian bảo hành 03 tháng, thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ dự án để xem xét cụ thể về tình trạng, chất lượng công trình, nếu có các khiếm khuyết, hư hỏng phải yêu cầu Nhà thầu sửa chữa triệt để trước khi xác nhận hoàn thành bảo hành công trình.
2. Đối với công tác tư vấn giám sát
– Yêu cầu hoạt động độc lập trong giám sát chất lượng, quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
– Thường xuyên kiểm tra, giám sát: nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu, chất lượng phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu thi công; kiểm tra, chấp thuận thiết kế tổng mặt bằng công trường;
Các đơn vị truy cập nội dung Chỉ thị 11/CT-BGTVT tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam: http://vinamarine.gov.vn-Văn bản quy phạm pháp luật-Văn bản hướng dẫn thực hiện.
Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Website Cục HHVN;
– Phòng: KH-TC, QLKCHTCB, KHCN&MT;
– Lưu: CTHH (3b), HCLT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Hồng Thái

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn Công văn 2604/CHHVN-CTHH về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông đầy đủ nhất. Đồng hành cùng elead.com.vn để theo dõi bài viết ấn tượng này của chúng tôi nhé! Thân Ái!

Giao Thông – Tags: Công văn 2604/CHHVN-CTHH

  • Thông tư 39/2017/TT-BGTVT sửa quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

  • Thông Tư 63/2014/TT-BGTVT quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

  • Quyết Định 45/2019/QĐ-UBND quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

  • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Long An Mức giá tối đa sử dụng đường bộ để kinh doanh