Chỉ số lượng là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 05/10/2022

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Chỉ số lượng (quantity index) là gì?

Bạn đang xem: Chỉ số lượng là gì?

Chỉ số lượng (quantity index) là chỉ số cho biết sự phát triển của lượng hàng.

Chỉ số lượng (quantity index) là chỉ số cho biết sự phát triển của lượng hàng. Công thức chung để tính chỉ số lượng là:

 

Trong đó l4  là chỉ số lượng, q0 và q1 là lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ gốc và thời kỳ hiện hành, p0 là giá hàng hóa dịch vụ trong thời kỳ gốc.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post