Bình phương nhỏ nhất thông thường là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 05/10/2022

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu bình phương nhỏ nhất thông thường (ordinary least squares – OLS) là gì? Các giả thiết của bình phương nhỏ nhất thuông thường.

Bạn đang xem: Bình phương nhỏ nhất thông thường là gì?

Bình phương nhỏ nhất thông thường, (ordinary least squares –OLS) là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để ước lượng các tham số trong phương trình hồi quy.

Bình phương nhỏ nhất thông thường, (ordinary least squares –OLS) là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để ước lượng các tham số trong phương trình hồi quy. Để tối thiểu hoá tổng bình phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập được và đường (hay mặt) hồi quy.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các giả thiết của OLS

Giả thiết 1 : Quan hệ giữa Y và X là tuyến tính Các giá trị Xi cho trước và không ngẫu nhiên.

Giả thiết 2 : Các sai số Ui là đại lượng ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0.

Giả thiết 3 : Các sai số Ui là đại lượng ngẫu nhiên có phương sai không thay đổi.

Giả thiết 4 : Không có sự tương quan giữa các Ui.

Giả thiết 5 : Không có sự tương quan giữa Ui và Xi

Giả thiết 6 : các sai số Ui có phân phối chuẩn

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post